na INLIS000000000002845 20190521095519.0 978-979-3832-78-4 010-051900000000250 Pembelian 784 784 ALA l Alan MAlingi Lagu-lagu Daerah Bima Dompu cet 1 Mataram Mahani Persada 2010 v,34 hlm 18 cm Lagu Daerah BPNUDOMP 6595-1/2018