na INLIS000000000002852 20190522121535.0 979-514-662-9 010-051900000000257 pembelian 028 028 EKA k Eka Wardana Kakek Senja Cet. 6 Bandung Remadja Rosdakarya 2007 v,22 hlm Ilus 28 cm Bacaan Anak BPNUDOM 6708-1/2018 6709-1/2018